Tolan v. Cotton Brosseau v. Haugen Hope v. Pelzer Wilson v. Layne Hunter v. Bryant Siegert v. Gilley Anderson v. Creighton Anderson v. Liberty Lobby Celotex v. Catrett Matsushita v. Zenith Radio Corp. Adickes v. Kress United States v. Diebold