Ohio v Clark to Roberts - with Thomas Melendez-Diaz Clark Lilly Crawford Giles White Clark Giles Craig Clark Craig Bryant Melendez-Diaz Melendez-Diaz Stincer Bryant Davis Crawford Roberts Lilly Coy Davis Stincer Lilly Bryant Roberts Giles White